Nyheter

Här kan du ta del av de senaste inom Dentalum

Stockholm

Dentalum meddelar förändring i ledningsgruppen

27 januari 2023, 12:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Från och med den 27 januari 2023 lämnar CFO, Jens Bruno, sin anställning och därmed Dentalums ledningsgrupp. I samband med att Jens lämnar, tar bolagets tidigare CFO, Sofi Eriksson, över rollen som tillförordnad CFO. Bolaget har påbörjat processen att rekrytera en ny CFO.

Dentalum förvärvar TandCity Sweden AB

13 januari 2023, 10:45

Dentalum inleder samarbete med Alexander Johansson och expanderar till Skåne genom förvärvet av TandCity Sweden AB i Malmö. Koncernen består nu av sammanlagt 31 kliniker i tio regioner i Sverige.

Dentalum Operations AB (publ) Q3 rapport

30 november 2022, 08:15 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB (publ) publicerar interimsrapport för tredje kvartalet 2022

Rättelse: Dentalum Operations AB (publ), delårsrapport för andra kvartalet 2022

31 augusti 2022, 08:15 | Regulatoriskt pressmeddelande

I gårdagens offentliggjorda delårsrapport återfanns fel rörande kassaflödesanalys och pro forma nettoskuldsättningsgrad. Koncernens kassaflöde för andra kvartalet uppgår till -46 709 TSEK samt moderbolagets kassaflöde för samma period till -34 565 TSEK. Pro forma nettoskuldsättningsgraden för perioden R12 06/22 uppgår till 2,7. En rättad rapport bifogas i sin helhet.

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

30 augusti 2022, 09:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Bibehållen lönsamhet och fortsatt tillväxt

Dentalum förvärvar Tandcenter Umeå och Tandcenter Lövånger

21 juli 2022, 12:30

Dentalum expanderar i Västerbotten och inleder samarbete med Cardo, Sandra och Carlen Toma genom förvärvet av Tandcenter Umeå och Tandcenter Lövånger. Dentalum består därmed av 29 kliniker i nio regioner i Sverige.

Dentalum förvärvar NOVO DENTAL

14 juli 2022, 09:47

Dentalum expanderar ytterligare och inleder samarbete med Araz Borna genom förvärvet av NOVO DENTAL i Sundbyberg. Dentalum består därmed av 27 kliniker i nio regioner i Sverige. Genom detta förvärv, tillsammans med tidigare kommunicerade men ej tillträdda förvärv, uppgår Dentalums proformerade[1] omsättning till ca 422 miljoner SEK med ett EBITDA om ca 111 miljoner SEK.

Dentalum förvärvar Skellefteå Tandvård AB

5 juli 2022, 14:31

Dentalum expanderar till Västerbotten genom förvärvet av Skellefteå Tandvårds två kliniker i regionen. Koncernen består nu av sammanlagt 26 kliniker i nio regioner i Sverige. Genom detta förvärv, uppgår Dentalums proformerade[1] omsättning till ca 407 miljoner SEK med ett EBITDA om ca 106 miljoner SEK.

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022

31 maj 2022, 08:58 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum fortsätter att växa genom förvärv av fyra kliniker, varav en klinik tillträddes under kvartalet. Dentalum består nu av 24 förvärvade kliniker i åtta regioner i Sverige, varav 21 kliniker var tillträdda per 31 mars. Rörelseintäkterna ökade med 72,8% till 85.8 MSEK (49,7 MSEK) med ett EBITDA för koncernen uppgående till 21,1 MSEK (9,7 MSEK) och en stärkt EBITDA-marginal om 24,6% (19%) jämfört med motsvarande period förra året.

Beslut från Dentalums årsstämma 2022

16 maj 2022, 16:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Vid årsstämman idag den 16 maj 2022 valdes Gunilla Öhman och Lars Kvarnsund till nya ledamöter i Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) som ett led i att stärka Dentalums styrelse inför kommande börsnotering. Det beslutades att utse Mikael Lönn till styrelseordförande samt noterades att Saeid Esmaeilzadeh har tackat nej för omval till styrelsen. Slutligen fastställde även årsstämman resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, omval av nuvarande revisor samt arvode till styrelsen och ersättning till revisor.

Dentalum Operations AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021

29 april 2022, 17:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB publicerar idag årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Dentalum stärker ledningsgruppen med en ny COO

21 april 2022, 13:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum”) meddelar idag att Matts Tannerfeldt tillträder tjänsten som Dentalums nya COO tillika medlem i ledningsgruppen, med anställningsstart den 1 september 2022. Matts har en mångårig erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar inom både tandvårdsbranschen och vårdsektorn i stort.

Dentalum förvärvar Swedish Dental

16 mars 2022, 15:00

Dentalum befäster sin starka position i Stockholm genom förvärvet av Swedish Dental. Gruppen består därmed av 12 kliniker i Stockholmsregionen och totalt 24 kliniker i Sverige. Med detta förvärv och tidigare kommunicerade, men ej tillträdda, förvärv uppgår Dentalums proformerade[1] omsättning till 396,9 miljoner SEK och EBITDA om 99,8 miljoner SEK.

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet 2021

28 februari 2022, 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum avslutade året 2021 med ytterligare ett aktivt kvartal med tillträden av tre förvärvade kliniker, en obligationsemission om 100 MSEK samt en framgångsrikt genomförd riktad nyemission om 170 MSEK i Dentalum Group för ytterligare förstärkning av kapitalstruktur i Dentalum Operations genom aktieägartillskott.

Dentalum förvärvar Karlatandläkarna och Mälarkliniken

26 januari 2022, 09:00

Dentalum inleder ett samarbete med Anna och Robin Pettersson genom förvärven av Karlatandläkarna och Mälarkliniken i Stockholm. Dentalum består därmed av sammanlagt 23 kliniker i åtta regioner i Sverige.

Dentalum stärker teamet inför kommande notering

12 januari 2022, 09:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB (publ) rekryterar Jens Bruno som ny CFO samtidigt som Sofi Eriksson, nuvarande CFO, tar en strategisk roll som Executive Advisor med fokus på M&A och ledning av förberedelser för den planerade börsnoteringen under 2023.

Esmaeilzadeh Holding AB utökar sitt innehav i Dentalum Group AB

5 januari 2022, 19:30

Esmaeilzadeh Holding AB, som kontrolloreras av Saeid Esmaeilzadeh, förvärvar 7 346 574 aktier i Dentalum Group AB (publ) (”Dentalum”). Efter transaktionen äger Esmaeilzadeh Holding AB totalt 13 857 209 aktier, motsvarande 45,98 procent av aktierna och rösterna i Dentalum.

Dentalum Group AB har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 170 miljoner SEK

13 december 2021, 08:30

Dentalum Group AB (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Dentalum Operations AB (publ) pressmeddelande den 22 november 2021, genomfört en riktad nyemission av 3 736 264 aktier, motsvarande cirka 170 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”), till vissa vidtalade investerare. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 45,50 SEK per aktie. Nyemissionen var kraftigt övertecknad.

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

30 november 2021, 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum har fortsatt leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi genom förvärv av två kliniker under det tredje kvartalet och expanderar därmed till region Östergötland. Per den 30 september 2021 består Dentalum av 17 kliniker belägna i sju regioner i Sverige. Dentalum har även signerat förvärvsavtal med ytterligare tre kliniker med tillträden under november 2021. Dentalum Operations AB (publ) emitterade framgångsrikt ytterligare SEK 100 miljoner av seniora obligationer under det totala ramverket om SEK 600 miljoner. Det var stort intresse av emissionen från investerare, vilket medförde att emissionen kunde genomföras till kurs 104, motsvarande en effektiv avkastning till förfall (oktober 2023) om 5,67 % Bolagets kapitalstruktur stärktes ytterligare genom aktieägartillskott på totalt SEK 46,2 miljoner, vilket tillsammans med obligationsemissionen, kommer att användas för att finansiera framtida förvärv.

Dentalum överväger nyemission av aktier och offentliggör finansiella mål för gruppen samt noteringsplaner

22 november 2021, 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB (publ) ("Dentalum" eller "Bolaget") har anlitat Pareto Securities AB för att undersöka möjligheten att genomföra en riktad nyemission i Dentalum Group AB till en begränsad krets av investerare. I samband med detta har styrelsen i Bolaget antagit finansiella mål för perioden 2022-2024 och uttalar sin avsikt att notera Bolagets aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform (MTF) inom 18 månader.

Dentalum förvärvar Tandläkarhuset Enköping

12 november 2021, 09:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum expanderar genom förvärvet av Tandläkarhuset Enköping och därmed består Dentalum av sammanlagt 21 kliniker i åtta regioner i Sverige.

Operativ Chef lämnar Dentalum Operations AB (publ)

9 november 2021, 22:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Jörgen Stattin har valt att avsluta sin anställning som Operativ Chef (COO) på Dentalum. Rekryteringsprocess är inledd och Jörgens sista anställningsdag blir den 8 februari 2022.

Dentalum Operations AB (publ) maximum SEK 600,000,000 senior secured callable fixed rate bonds 2020/2023 med ISIN SE0013914462

5 november 2021, 16:40 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB (publ) har erhållit obligationsagentens godkännande för en mindre ändring i obligationsvillkoren, vad gäller definitionen av ”Main Shareholder”. Ändringen samt de bakomliggande skälen framgår av det bifogade dokumentet.

Noel Abdayem blir en del av Dentalums investeringskommitté

15 oktober 2021, 09:00

Tandborstkungen, tillika grundaren av bolaget the Humble Co, Noel Abdayem som sedan en tid tillbaka är aktieägare i Dentalum, tar nu plats i bolagets investeringskommitté.

Dentalum förvärvar Estetikcenter Göteborg AB

7 oktober 2021, 09:00

Dentalum ingår samarbete med Amir Pirhayati och Maziar Nekoui genom förvärvet av Estetikcenter Göteborg AB. Dentalum-gruppen består därmed av 20 kliniker i sju regioner i Sverige.

Dentalum emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 100 miljoner kronor

29 september 2021, 16:35

Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt utökat sitt obligationslån med 100 miljoner kronor inom dess existerande ramverk om 600 miljoner kronor med ISIN SE0013914462 som löper med en ränta om 7,75 procent.

Dentalum överväger emission av ytterligare företagsobligationer om cirka 100 miljoner kronor och aktieägartillskott om 35 miljoner kronor tillförs

28 september 2021, 13:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har givit Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) i uppdrag att anordna möten med kreditinvesterare med start den 28 september 2021.

Dentalum förvärvar Stångå Tandklinik och Svartå Tandklinik i Östergötland

10 september 2021, 14:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum expanderar till Östergötland genom förvärven av Stångå Tandklinik i Linköping och Svartå Tandklinik i Mjölby. Med dessa två kliniker består Dentalum av sammanlagt 18 kliniker i sju regioner i Sverige.

Dentalum inleder samarbete med Erik Lennartsson genom förvärvet av Dentalakademin

2 september 2021, 12:10 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum inleder samarbete med en av norra Europas främsta tandläkare inom implantatkirurgi när Dentakademin och Erik Lennartsson blir en del av Dentalum-gruppen.  

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

31 augusti 2021, 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum har fortsatt leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi genom förvärv av tre kliniker under det andra kvartalet. Genom förvärven av klinikerna Solna Dental och Arenatandläkarna, med en sammanlagd årlig omsättning om 32 MSEK och 22 anställda, har Dentalum ytterligare stärkt sin närvaro i Stockholmsregionen. Dentalum har även expanderat till region Kalmar genom förvärvet av Tareqs klinik med en årlig omsättning om 15 MSEK och fem anställda. Under det andra kvartalet 2021 har Dentalums kliniker sett en återhämtning i patientinflöde och intäkter, i takt med en ökad vaccination av befolkningen mot Covid-19. Under kvartalet stärktes Dentalums ledningsgrupp genom rekryteringen av Marianne Forsell som Cheftandläkare och odontologisk ansvarig för gruppen. Marianne har en gedigen erfarenhet, både som tandläkare och grundare tillika före detta VD för tandvårdskedjan Oral Care i Sverige. Per den 30 juni 2021 består Dentalum av 15 kliniker belägna i sex regioner i Sverige.

Dentalum Operations AB (publ) publicerar obligationsprospekt i samband med att bolagets företagsobligation upptas till handel på Nasdaq Stockholm

17 augusti 2021, 18:40

Dentalum Operations AB (publ) (“Dentalum”) har, i enlighet med emissionsvillkoren för det seniora säkerställda obligationslånet med ISIN SE0013914462, upprättat ett obligationsprospekt för upptagande till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 16 augusti 2021 och första dag för handel var idag den 17 augusti 2021.

Dentalum stärker styrelsen med Mikael Lönn som ny styrelseledamot

19 juli 2021, 08:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Vid en extra bolagsstämma i Dentalum Operations AB (publ) har Mikael Lönn valts in som ordinarie styrelseledamot.

Dentalum Operations AB (publ.) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

28 maj 2021, 09:00

Under första kvartalet år 2021, har Dentalum arbetat med att integrera nyligen genomförda förvärv parallellt med att fortsätta utforska tillväxtmöjligheter och stärka Dentalums pipeline. For att motverka effekterna av Covid-19 och för att bibehålla marginalerna har Dentalums kliniker fortsatt arbetat proaktivt med kostnadskontroll. Dentalum har även stärkt huvudkontoret genom rekryteringen av en HR-manager. Per den 31 mars 2021 består Dentalum av tolv kliniker belägna i fem regioner i Sverige.

Dentalum förvärvar Solna Dental och Solna Dental Arenatandläkarna

25 maj 2021, 09:00

Dentalum förvärvar Solna Dental och Solna Dental Arenatandläkarna och stärker därmed positionen och tillgängligheten i Stockholmsområdet.

Dentalum förvärvar Tareqs Klinik AB i Hultsfred

20 maj 2021, 09:00

Dentalum expanderar till en ny region genom förvärvet av Tareqs Klinik AB i Hultsfred. Idag består Dentalum av 13 kliniker belägna i sex regioner i Sverige.

Dentalum rekryterar en Cheftandläkare och Odontologiskt Ansvarig

7 maj 2021, 14:30

Dentalum Operations AB (publ) har anställt Marianne Forsell, grundare och tidigare VD för Oral Care, som Cheftandläkare och Odontologisk Ansvarig för Dentalum.

Dentalum publicerar årsredovisningen för 2020

30 april 2021, 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB:s (publ) årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dentalum.com.

Dentalum Operations AB (publ.) delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

26 februari 2021, 11:45

Under år 2020, har Dentalum förvärvat 11 tandvårdskliniker (varav fem kliniker förvärvades under fjärde kvartalet). Per den 31 december 2020 består Dentalum av tolv kliniker belägna i fem regioner i Sverige.

Dentalum förvärvar City Dental – en av sveriges största privata tandvårdskliniker

2 december 2020, kl 09:00

Dentalum Operations AB (publ) förvärvar City Dental i Stockholm, en av Sveriges största privata tandvårdskliniker, som blir den elfte kliniken att ingå i Dentalum-gruppen.

Dentalum ingår samarbete med Sthlm Dental Clinics

6 november 2020, kl 09:00

Dentalum fortsätter att växa och välkomnar Sthlm Dental Clinics in i gruppen. Genom förvärvet stärker Dentalum ytterligare sin marknadsposition och tillgänglighet i Stockholmsområdet.

Dentalum bryter ny mark genom emissionen av en säkerställd företagsobligation om sek 300.000.000

29 september 2020, kl 09:00

Dentalum har som första svenska tandvårdskedja emitterat en senior säkerställd företagsobligation om SEK 300.000.000 med ett ramverk på SEK 600.000.000 och en löptid på 3 år.

Dentalum - en snabbväxande tandvårdskedja

27 juli 2020, kl 09:00

Dentalum är en tandvårdskedja som fokuserar på att förvärva professionella, lönsamma och välrenommerade kliniker i såväl storstäder som mindre orter. Vår filosofi bygger på att bibehålla klinikens lokala förankring och låta klinikerna drivas av hög självständighet för att på bästa sätt förvalta och värna om patienterna på samma goda vis som innan förvärvet ägde rum.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera